HD-dom om tagande och givande av muta (dom den 17 mars 2020 i mål nr B 5301-18)

I målet hade vissa organisationer inom musikbranschen bjudit företrädare för myndigheter inom kulturområdet på ett flertal middagar med underhållning till ett värde av ca 1000 kr per person. HD ansåg inte att tillställningarna utgjorde vare sig givande eller tagande av muta enligt brottsbalkens regler. Vid bedömningen om middagsbjudningarna skulle anses utgöra otillbörliga förmåner tog HD särskilt hänsyn till

  • att öppenhet rådde kring arrangemangen,

  • att deltagande i middagarna ingick som ett förtroendeskapande led i myndigheternas verksamhet och

  • att det sammantaget inte förelåg någon konkret risk för att mottagarna skulle utöva ett osakligt inflytande över beslutsprocessen.

Läs mer om Marknadsrätt och Regler mot otillbörlig konkurrens mellan företag här.