Om avtalsmallar

Avtalsmallarna består av fingerade avtal som kommenteras klausul för klausul, mallarna finns såväl på svenska som på engelska. Kommentarerna hänvisar till tillämpliga rättsregler, men innehåller också praktiska råd och tips för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende. Avtalen kan lätt laddas ner och anpassas efter eget behov. En allmän beskrivning av respektive avtalstyp som finns representerade bland våra avtalsmallar återfinns dessutom i handboken. Nedan ser du vilka avtalsmallar som vi har dags dato, avsnittet utökas kontinuerligt med nya mallar.

Fullmakter

 • Fullmakt (att träffa avtal)

 • Fullmakt (bolagsstämma)

 • Fullmakt (att sälja fastighet)

 • Fullmakt (företagsöverlåtelse)

 • Generalfullmakt

Offerter och leveransavtal

 • Offert (standardprodukter)

 • Offert (kundanpassade produkter)

 • Ramavtal

 • Leveransavtal

 • Underleveransavtal (back-to-back)

 • Underleveransavtal (avropsavtal)

Anläggningsleverans

 • Avtal om anläggningsleverans

Köp av fastighet

 • Avtal om köp av fastighet

 • Köpebrev

 • Handpenningavtal

Företagsförvärv

 • Avtal om köp av aktier

 • Avtal om köp av inkråm

 • Företagsundersökning (Due Diligence)

 • Ägarförbindelse (inkråmsaffär)

 • Förvärv av aktier genom riktad nyemission

 • Letter of intent

 • Sekretessavtal (företagsförvärv)

 • Optionsavtal (köpoption, aktier)

 • Fullmakt (företagsöverlåtelser)

Anställningsavtal

 • Anställningsavtal (VD)

 • Anställningsavtal (tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (tjänsteman vid företag med kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (arbetare vid företag utan kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (arbetare vid företag med kollektivavtal)

 • Anställningsavtal (minimireglering)

 • Sekretessförbindelse (anställd)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)

Distributionsavtal

 • Agentavtal

 • Återförsäljaravtal

 • Kommissionsavtal

 • Franchiseavtal

Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal

 • Konsultavtall (löpande uppdrag)

 • Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)

 • IT-konsultavtal (löpande uppdrag)

 • IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)

 • Uppdragsavtal (löpande)

 • Uppdragsavtal (resultatinriktat)

 • Sponsoravtal

 • Sekretessförbindelse (anlitat konsultföretag)

 • Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultföretag)

Licensavtal

 • Licensavtal (know-how och varumärke)

 • Licensavtal (patent, know-how och varumärke)

 • Optionsavtal (licens)

 • Sekretessavtal (förhandling om licens)

Delägaravtal

 • Aktieägaravtal (50/50, gemensamt försäljningsbolag)

 • Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)

 • Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)

 • Bolagsordning

 • Handelsbolagsavtal

 • Kommanditbolagsavtal

Kreditavtal och reverser

 • Kreditavtal

 • Revers (enkelt skuldebrev)

 • Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier

 • Borgensförbindelse (en borgensman)

 • Borgensförbindelse (flera borgensmän)

 • Förskottsgaranti (bankgaranti)

 • Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)

 • Stödbrev (från moderbolag)

Pant och depositionsavtal

 • Pantavtal (aktier)

 • Pantavtal (företagsinteckning)

 • Pantavtal (fastighetsinteckning)

 • Depositionsavtal (aktier)

 • Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Letter of intent och optionsavtal

 • Letter of intent

 • Optionsavtal (köpoption aktier)

 • Optionsavtal (säljoption aktier)

Sekretess och konkurrensförbud

 • Sekretessavtal

 • Sekretessförbindelse (anställd)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (anställd med kollektivavtal)

 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (anställd utan kollektivavtal)

 • Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)

 • Sekretessförbindelse (anställd hos anlitad konsult)

Förlikningsavtal

 • Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom)

 • Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol)

Bolagsmallar

 • Allmänna bolagsmallar

 • Ordinarie bolagsstämma

 • Ändring av bolagsordning

 • Kontantemission

 • Riktad konvertibelemission

 • Aportemission

 • Fondemission

 • Aktieägartillskott

Standardklausuler

 1. Ingress
 2. Definitioner
 3. Avtalstid
 4. Förtida upphörande
 5. Force majeure, befrielsegrunder
 6. Ändrade förhållanden
 7. Vite
 8. Reklamation och preskription
 9. Överlåtelse av avtalet
 10. Underleverantörer, underagenter
 11. Rangordning
 12. Meddelanden och språk
 13. Ändringar
 14. Fullständig reglering
 15. Partiell ogiltighet
 16. Passivitet
 17. Rubriker
 18. Äganderättsförbehåll
 19. Tillämplig lag
 20. Avslutning