Om handboken

Handboken består av två delar, en allmän del och en speciell avtalsdel. Den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning. Nedan finner du handbokens innehållsförteckning.

Innehållsförteckning:

Avtal och avtalsförhandlingar

 • Avtalets tillkomst

 • Avtalsförhandlingen

 • Avtalets innehåll och tolkning

 • Implementering av avtalets bestämmelser

 • Avveckling av avtal

 • Justering av avtal

 • Avtals ogiltighet m. m

Avtalsskrivning i praktiken

 • Användning av avtalsmallar

 • Checklista vid avtalsskrivning

Offentlig upphandling

 • Regler för offentlig upphandling

 • Olika upphandlingsformer

 • Tröskelvärden

 • Särskilt om annonsering

 • Anbudsförfarandet

 • Upphandling under tröskelvärdena

 • Upphandling över tröskelvärdena

 • Överprövning och tillsyn

 • Offentlighet och sekretess

 • Information om upphandling

Bolagsrätt

 • Olika bolagsformer

 • Aktiebolagslagen och bolagsordningen

 • Bolagets aktier och aktiekapital

 • Bolagets ledning

 • Delägarna och bolaget

 • Redovisning och revision

 • Bolagsverket

 • Likvidation och upplösning

Marknadsrätt

 • Marknadsekonomiska principer

 • Regler till skydd för konsumenter

 • Regler mot otillbörlig konkurrens mellan företag

Immateriella rättigheter

 • Immateriella tillgångar

 • Exploatering och vård av immateriella tillgångar

 • Licensiering

 • Rättsregler m.m.

 • Patent

 • Varumärken och firmanamn

 • Mönster

 • Upphovsrätt

 • Know-how

 • Domännamn

 • Översikt över immateriella tillgångar

Konkurrensrätt

 • Regler till skydd för den fria konkurrensen

 • EU:s konkurrensregler

 • Den svenska konkurrenslagen

 • Konkurrensrätten i praktiken

Risker, krediter och säkerheter

 • Risker

 • Krediter

 • Säkerheter

Avtalstvister och tillämplig lag

 • Inledning

 • Faktorer som avhåller part från process

 • Förlikningsförhandlingar och förlikningsavtal

 • Skiljenämnd eller domstol

 • Tvistlösningsklausuler

 • Internationella förhållanden och tillämplig lag

Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

 • Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

Avtal om köp av produkter

 • Avtal utanför konsumentområdet

 • Avtal med konsumenter

 • Internationella avtal

 • Standardavtal

 • Offertarbete

 • Finansiering och betalning

 • Leveransklausuler

 • Klausuler i ett leveransavtal

Anläggningsleveranser

 • Leverans/anläggningsleverans

 • Köparens förberedande arbete

 • Lagändringar

 • Ändringar och tillägg

 • Uppskjutet genomförande ("suspension")

 • Övertagande

 • Ansvar för skada på avtalsobjektet och skada på annan egendom

 • Patentintrång m.m.

 • Inkomstbeskattning

Standardklausuler

 1. Allmänt om standardklausuler

 2. Avtalets inledning

 3. Avtalstid, villkor och upphörande

 4. Force majeure och ändrade förhållanden

 5. Påföljder och kontraktsbrott

 6. Reklamation, preskription

 7. Partsbyte, kontraktsmedhjälpare

 8. Tillämplig lag, tvister

 9. Äganderättsförbehåll (retention of title)

 10. Ordningsföreskrifter (Meddelanden m.m.)

Standardavtal (förteckning)

 1. Allmän kommentar

 2. Generella avtal

 3. Maskinutrutning m.m.

 4. Byggmaterial

Köp av fastighet

 • Allmänt

 • Avtalets form och utseende

 • Vad tillhör fastigheten?

 • Avtalets innehåll

Köp av företag

 • Allmänt

 • Förvärvsprocessen

 • Aktieköp

 • Köp av rörelse ("inkråm")

 • Riktad emission

 • Avtalsförhandlingen

 • Konkurrensrätt

Distributionsavtal

 • Distributionsformer

 • Agentavtal

 • Återförsäljaravtal

 • Kommissionsavtal

 • Franchiseavtal

Anställningsavtal

 • Hantering av personal och personalfrågor

 • Grunddragen i arbetsrätten

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Förhandling med företagsledande chef

 • Arbetsgivarens checklista vid anställning av högre chefer

Konsultavtal

 • Uppdraget

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Uppdragsgivarens checklista

IT-rätt och IT-avtal

 • Översikt

 • Systemleverans

 • Programvarulicens

 • IT-Konsultavtal inkl. systemutveckling

 • Underhållsavtal

 • IT-driftavtal

 • Outsourcing

 • Molntjänstavtal

 • Standardavtal (förteckning)

Licensavtal

 • Licensobjektet m. m.

 • Rättsregler och avtalspraxis

 • Programvarulicens

 • Konkurrensrätt

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Licensgivarens checklista

Delägaravtal (bolagsavtal)

 • Allmänt om aktieägaravtal

 • Förhandling av ett aktieägaravtal

 • Checklista för aktieägaravtal

 • Avtal för handels- och kommanditbolag

Letter of intent och optionsavtal

 • Letter of intent

 • Optionsavtal

Sekretess och konkurrensförbud

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 • Bestämmelser om rekryteringsförbud och kundskydd

Frågor & svar

 • Avtal och avtalsförhandlingar

 • Marknadsrätt

 • Immaterialrätt

 • Konkurrensrätt

 • Risker, krediter och säkerheter

 • Avtalstvister