Om handboken

Handboken består av två delar, en allmän del och en speciell avtalsdel. Den allmänna delen är avsedd att ge svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i ett företags dagliga verksamhet, t.ex. när det gäller allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter. I den speciella avtalsdelen behandlas olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra avtalsmallar vid avtalsförhandlingar, avtalsskrivning och avtalsgranskning. Nedan finner du handbokens innehållsförteckning.


Avtal och avtalsförhandlingar
 

 • Avtalets tillkomst

 • Avtalsförhandlingen

 • Avtalets innehåll och tolkning

 • Implementering av avtalets bestämmelser

 • Avveckling av avtal

 • Justering av avtal

 • Avtals ogiltighet m. m

 
 
Avtalsskrivning i praktiken
 

 • Användning av avtalsmallar

 • Checklista vid avtalsskrivning

 
 
Offentlig upphandling
 

 • Regler för offentlig upphandling

 • Olika upphandlingsformer

 • Tröskelvärden

 • Särskilt om annonsering

 • Anbudsförfarandet

 • Upphandling under tröskelvärdena

 • Upphandling över tröskelvärdena

 • Överprövning och tillsyn

 • Offentlighet och sekretess

 • Information om upphandling

 
 
Bolagsrätt
 

 • Olika bolagsformer

 • Aktiebolagslagen och bolagsordningen

 • Bolagets aktier och aktiekapital

 • Bolagets ledning

 • Delägarna och bolaget

 • Redovisning och revision

 • Bolagsverket

 • Likvidation och upplösning

 
 
Marknadsrätt
 

 • Marknadsekonomiska principer

 • Regler till skydd för konsumenter

 • Regler mot otillbörlig konkurrens mellan företag

 
 
Immateriella rättigheter
 

 • Immateriella tillgångar

 • Exploatering och vård av immateriella tillgångar

 • Licensiering

 • Rättsregler m.m.

 • Patent

 • Varumärken och firmanamn

 • Mönster

 • Upphovsrätt

 • Know-how

 • Domännamn

 • Översikt över immateriella tillgångar

 
 
Konkurrensrätt
 

 • Regler till skydd för den fria konkurrensen

 • EU:s konkurrensregler

 • Den svenska konkurrenslagen

 • Konkurrensrätten i praktiken

 
 
Risker, krediter och säkerheter
 

 • Risker

 • Krediter

 • Säkerheter

 • Försäkringar

 
 
Avtalstvister och tillämplig lag
 

 • Inledning

 • Faktorer som avhåller part från process

 • Förlikningsförhandlingar och förlikningsavtal

 • Skiljenämnd eller domstol

 • Tvistlösningsklausuler

 • Internationella förhållanden och tillämplig lag

 
 
Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)
 

 • Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

 
 
Avtal om köp av produkter
 

 • Avtal utanför konsumentområdet

 • Avtal med konsumenter

 • Internationella avtal

 • Standardavtal

 • Offertarbete

 • Finansiering och betalning

 • Leveransklausuler

 • Klausuler i ett leveransavtal

 
 
Anläggningsleveranser
 

 • Leverans/Anläggningsleverans

 • Klausuler i avtalet

 
 
Standardklausuler
 

 1. Allmänt om standardklausuler

 2. Avtalets inledning

 3. Avtalstid, villkor och upphörande

 4. Force majeure och ändrade förhållanden

 5. Påföljder och kontraktsbrott

 6. Reklamation, preskription

 7. Partsbyte, kontraktsmedhjälpare

 8. Tillämplig lag, tvister

 9. Äganderättsförbehåll (retention of title)

 10. Ordningsföreskrifter (Meddelanden m.m.)

 
 
Standardavtal (förteckning)
 

 • Allmän kommentar

 • Förteckning över standardavtal

 
 
Köp av fastighet
 

 • Allmänt om köp av fastighet

 • Tvingande regler

 • Avtalets form och utseende

 • Vad tillhör fastigheten?

 • Avtalets innehåll

 
 
Företagsförvärv
 

 • Allmänt

 • Tillämpliga regler

 • Överlåtelse av aktier

 • Köp av inkråm

 • Riktad emission

 • Affärens upplägg och skattekonsekvenser; aktier

 • Affärens upplägg och skattekonsekvenser; inkråm

 • Affärens upplägg och skattekonsekvenser; riktad emission

 • Jämförelse mellan aktie- och inkråmsöverlåtelse

 • Finansiering och betalning av företagsköp

 
 
Distributionsavtal
 

 • Distributionsformer

 • Agentavtal

 • Distributionsavtal

 • Kommissionsavtal

 • Franchiseavtal

 
 
Anställningsavtal
 

 • Hantering av personal och personalfrågor

 • Grunddragen i arbetsrätten

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Förhandling med företagsledande chef

 • Arbetsgivarens checklista vid anställning av högre chefer

 
 
Konsultavtal
 

 • Konsultuppdaget

 • Konsultansvaret

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Uppdragsgivarens checklista

 
 
Licensavtal
 

 • Licensobjektet m. m.

 • Avtalet och avtalsförhandlingen

 • Licensgivarens checklista

 
 
Delägaravtal (bolagsavtal)
 

 • Allmänt om aktieägaravtal

 • Förhandling av ett aktieägaravtal

 • Checklista för aktieägaravtal

 • Avtal för handels- och kommanditbolag

 
 
Letter of intent och optionsavtal
 

 • Letter of intent

 • Optionsavtal

 
 
Sekretess och konkurrensförbud
 

 • Sekretess

 • Konkurrensförbud

 
 
Frågor & svar