Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Modellavtal

Här finns fler än 280 kommenterade avtalsmallar, standardklausuler och andra affärsjuridiska dokument

Handboken

Denna omfattar den centrala och grundläggande affärsjuridiken

Kontraktshandboken ger Dig

  • ett effektivt verktyg för att skapa egna avtal och andra affärsjuridiska dokument
  • stöd och trygghet vid avtalsförhandlingar och avtalsgranskning
  • svar och råd i de affärsjuridiska frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet.

Kontraktshand-boken ger Dig

  • ett effektivt verktyg för att skapa egna avtal och andra affärsjuridiska dokument
  • stöd och trygghet vid avtalsförhandlingar och avtalsgranskning
  • svar och råd i de affärsjuridiska frågor som uppstår i ett företags dagliga verksamhet.

Nyheter & Uppdateringar

Allt innehåll granskas och kompletteras löpande för att återspegla gällande rätt och avtalspraxis.

Nyheter och uppdateringar såsom färska rättsfall och ny lagstiftning m.m. presenteras i vårt Nyhetsbrev och på hemsidan.

Logga in

Modellavtal

Här finns över 280 avtalsmallar, standardklausuler och andra affärsjuridiska dokument. Allt är utförligt kommenterat på klausulnivå med hänvisningar till tillämpliga rättsregler och praktiska råd för respektive part i såväl affärsmässigt som juridiskt hänseende.

Välj ett färdigt modellavtal eller anpassa det efter eget behov genom att komplettera med våra Standardklausuler. Alla modellavtal finns på både svenska och engelska och kan enkelt laddas ner i Word-format.

Modellavtalen tillsammans med avtalsdelen i handboken ger dig värdefullt stöd före, under och efter avtalsförhandlingen.

Avtalsområden

Anställningsavtal

Fullmakter

Aktieägaravtal och bolagshandlingar

Företagsförvärv

Offerter

Letter of intent och optionsavtal

Kreditavtal och reverser

Sekretessavtal och konkurrensförbud

Leveransavtal, anläggningsleveransavtal, underleveransavtal och ramavtal

Konsultavtal, uppdragsavtal och sponsoravtal

Tvistlösningsklausuler

Köp av fastighet

Distributionsavtal

Licensavtal

Borgen och garantier

Pantavtal och depositionsavtal

Förlikningsavtal

26 Standardklausuler

Stäng Se alla avtalsområden

Handboken

Handboken består av två delar, en allmän och en speciell avtalsdel, och ger dig fakta men också värdefulla råd, checklistor och en effektiv sökfunktion.

Den allmänna delen är avsedd att ge dig svar på affärsjuridiska frågor som uppkommer i den dagliga verksamheten, t.ex. allmänna avtalsfrågor, tvistlösning eller immateriella rättigheter.

Den speciella avtalsdelen behandlar olika typer av avtal och avtalsklausuler. Denna del är tänkt att användas tillsammans med och vara ett komplement till våra modellavtal vid avtalsförhandling, avtalsskrivning och avtalsgranskning.

Innehåll

Avtal och avtalsförhandlingar

Avtalsskrivning i praktiken

Offentlig upphandling

Bolagsrätt (en översikt)

Marknadsrätt

Immateriella rättigheter

Konkurrensrätt

Risket, krediter och säkerheter

Avtalstvister och tillämplig lag

Etik i affärsrelationer (hållbarhet, CSR)

Avtal om köp av produkter

Klausuler i ett leveransavtal

Tilläggsklausuler vid anläggningsleverans

Standardklausuler

Köp av fastighet

Köp av företag

Distributionsavtal

Anställningsavtal

Konsultavtal

IT-rätt och IT-avtal

Licensavtal

Delägaravtal (bolagsavtal)

Letter of intent och optionsavtal

Sekretess och sekretessavtal

Konkurrens- och rekryteringsförbud

Frågor och svar

Stäng Se innehållet

Om författarna

Bakom kontraktshandboken.se står affärsjurister med stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik.  Dessa är i första hand Göran Westin och Johan Lagercrantz.

Göran Westin är affärsjurist med mångårig erfarenhet av praktisk företagsjuridik från advokatbyrå, bank och företag. Han är dessutom initiativtagare och huvudförfattare till Pacta (Karnov Avtal).

Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist vid bl.a. Sandvik och ABB och har mycket stor erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik. Han har dessutom varit VD för Institutet för Utländsk Rätt och Director Contracts/Legal affairs Bombardier Transportation AB.

Delarna Distributionsavtal och Licensavtal ur Kontraktshandboken.se finns i tryckt version från 2023.

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.