Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Logga in

Allmänna villkor

1. Allmänt

a) Dessa allmänna villkor (”Avtalet”) gäller vid användning av Kontraktshandboken.se (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Deal Affärsjuridik AB, org.nr. 556851-7717 (”Deal Affärsjuridik”).

b) I dessa allmänna villkor avses med (i) ”Licenstagaren” den juridiska person som ingått avtal med Deal Affärsjuridik avseende Tjänsten; och (ii) ”Användare” de anställda hos Licenstagaren som från Deal Affärsjuridik behörigen erhållit användarbehörighet för nyttjande av Tjänsten.

c) Det åligger Licenstagaren att tillse att Användare informeras om och iakttar villkoren i detta Avtal.

2. Upplåtelse och rättigheter

a) Deal Affärsjuridik upplåter till Licenstagaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt, att under Avtalets giltighetstid för internt bruk använda Tjänsten i enlighet med detta Avtals bestämmelser.

b) Samtliga rättigheter förknippade med Tjänsten (inklusive upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter) tillkommer Deal Affärsjuridik eller sådan tredje part med vilken Deal Affärsjuridik träffat avtal. Licenstagaren erhåller inte någon rätt till Tjänsten utöver vad som uttryckligen anges i detta Avtal. Uppgift om upphovsrätt/copyright till Tjänsten och därtill hörande dokumentation skall bibehållas av Licenstagaren.

c) Licenstagaren får inte överlåta eller upplåta sin rätt till Tjänsten eller delar därav eller annorledes låta annan disponera eller förfoga över Tjänsten, utan Deal Affärsjuridiks i förväg inhämtade skriftliga godkännande. Om sådant godkännande lämnas skall den nya avtalsparten skriftligen bekräfta att denne godtar bestämmelserna i detta Avtal.

3. Användning

a) Tjänsten får nyttjas endast av Användare. Tillhandahållna användarbehörigheter får inte nyttjas av annan än relevant Användare så länge denne är anställd hos Licenstagaren och får inte heller överlåtas, upplåtas eller på annat sätt spridas. Licenstagaren har emellertid rätt att genom meddelande till Deal Affärsjuridik anmäla byte av Användare varvid Deal Affärsjuridik utan dröjsmål skall översända nya användarbehörighet(er) och den ursprunglige Användarens tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan skall upphöra. Licenstagaren ansvarar för att till Deal Affärsjuridik anmäld information avseende Användare är korrekt och uppdaterad.

b) All kommersiell vidareöverlåtelse eller upplåtelse av innehåll ur Tjänsten är uttryckligen förbjuden. Användare har dock en begränsad rätt att kopiera (fysiskt och elektroniskt) delar av innehåll ur Tjänsten för eget internt bruk.

c) Vid användning av Tjänsten är Användaren skyldig att iaktta de föreskrifter och riktlinjer som Deal Affärsjuridik från tid till annan utfärdar.

d) Deal Affärsjuridik förbehåller sig rätten att registrera, spara och föra statistik över Användares inloggningar avseende Tjänsten för kvalitetssäkrings- och uppföljningsändamål. I övrigt behandlar Deal Affärsjuridik personuppgifter i enlighet med Deal Affärsjuridiks integritetspolicy.

4. Leverans och support

Tjänsten med tillhörande instruktioner levereras utan dröjsmål efter Licenstagarens beställning. Tjänsten skall anses vara levererad då användarbehörighet(er) översänts till Licenstagaren.

5. Avgifter och betalning

a) Licenstagaren är skyldig att erlägga avtalade avgifter för Tjänsten efter det att Tjänsten levererats av Deal Affärsjuridik. Avgift erläggs årsvis i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum. Erlagda avgifter återbetalas ej. Deal Affärsjuridik förbehåller sig rätten att årligen justera avtalade avgifter.

b) Vid dröjsmål med betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Vid betalningspåminnelse debiteras påminnelseavgift enligt Deal Affärsjuridiks vid varje tid gällande prislista. Samtliga belopp i detta Avtal och Deal Affärsjuridiks prislista anges exklusive moms.

6. Tjänstens tillgänglighetsnivå etc.

Deal Affärsjuridik eftersträvar och har som målsättning att Tjänsten skall vara tillgänglig 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Licenstagaren är dock medveten om och accepterar att Deal Affärsjuridik inte kan garantera en särskild tillgänglighetsnivå för Tjänsten och att access till Tjänsten från tid till annan kan vara begränsad på grund av tekniska, underhålls-, uppdaterings-, drifts-, eller säkerhetsskäl. Deal Affärsjuridik eftersträvar att i den mån möjligt vidta planerade avbrott efter normal kontorstid.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

a) Utöver vad som anges i punkt 6 ovan har Deal Affärsjuridik inte något ansvar för Tjänstens funktion eller kvalitet. Deal Affärsjuridik svarar inte för sakfel i Tjänsten. Deal Affärsjuridik förbehåller sig även rätten att ändra, ta bort eller lägga till information i Tjänsten.

b) Deal Affärsjuridiks sammanlagda ansvar gentemot Licenstagaren enligt detta Avtal är begränsat till den ersättning som Deal Affärsjuridik erhållit från Licenstagaren under den närmast föregående 12-månadersperioden. Deal Affärsjuridik ansvarar under inga omständigheter för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada eller förlust inklusive Licenstagarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.

c) Reklamation och andra anspråk enligt detta avtal skall göras gällande skriftligen inom skälig tid efter det part upptäckt eller bort upptäcka felet eller skadan, dock senast inom 60 dagar från sådan tid, varvid annars sådan talerätt är förfallen.

8. Avtalstid och upphörande

a) Avtalet gäller, om inte annat avtalats, under 12 månader från registrering. Om inte Avtalet sägs upp senast en månad före avtalstidens utgång förlängs Avtalet automatiskt med 12 månader åt gången med motsvarande uppsägningstid. Vid förlängning av detta Avtal tillämpas Deal Affärsjuridiks vid var tid gällande villkor och priser. Uppsägning skall skickas till info@jure.se.

b) Envar part har rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal om motparten (a) begått ett väsentligt avtalsbrott och underlåter att vidta rättelse inom tio dagar från andra partens skriftliga erinran om avtalsbrottet eller (b) inleder likvidationsförfarande, ansöker om eller försätts i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan befaras vara på obestånd.

c) Utöver vad som anges i punkt 8.2 har Deal Affärsjuridik efter avisering till Licenstagaren rätt att med omedelbar verkan säga upp detta Avtal till upphörande alternativt stänga av Användares tillgång till Tjänsten om (a) Licenstagaren är i dröjsmål med betalning i 14 dagar eller mer eller (b) Licenstagaren enligt Deal Affärsjuridiks skäliga bedömning nyttjar Tjänsten i strid med villkoren i detta Avtal eller i övrigt på ett otillbörligt sätt.

d) Från och med dagen för Avtalets upphörande har Licenstagaren inte längre någon rätt att nyttja Tjänsten.

9. Force Majeure

Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för omständigheter utanför den partens kontroll om det föreligger force majeure hos den ena parten eller dennes leverantör, innefattande krig och mobilisering, borgliga oroligheter, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brist på naturtillgångar, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande, avbrott av den allmänna samfärdseln, innefattande energiförsörjning, datavirus, import- och exportförbud samt andra förbud utanför en parts kontroll.

10. Lagval och domsrätt

Detta Avtal skall tillämpas och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt och varje tvist som kan härledas härifrån skall prövas av Stockholms tingsrätt som första instans.

Logga in

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.