Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Logga in

Modellavtalen

Våra avtalsmallar

Tvistlösningsklausuler

 • Hänvisning till domstol, prorogration
 • Lagen om skiljeförfarande
 • Stockholms Handelskammare
 • Göteborgsklausulerna
 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • ICC
 • London, LCIA
 • Swiss Rules
 • Wien, VIAC
 • UNCITRAL

Fullmakter

 • Fullmakt (att träffa avtal)
 • Fullmakt (bolagsstämma)
 • Fullmakt (att sälja fastighet)
 • Fullmakt (företagsöverlåtelse)
 • Generalfullmakt

Leverans-, anläggningsleverans-, underleverans- och ramavtal

 • Ramavtal
 • Leveransavtal
 • Anläggningsleveransavtal
 • Underleveransavtal (back-to-back)
 • Underleveransavtal (avropsavtal)

Offerter

 • Offert (standardprodukter)
 • Offert (kundanpassade produkter)

Köp av fastighet

 • Avtal om köp av fastighet
 • Köpebrev
 • Handpenningavtal

Företagsförvärv

 • Köp av aktier (Samtliga)
 • Köp av aktiepost
 • Köp av inkråm (utan tillträdesbokslut)
 • Köp av inkråm (med tillträdesbokslut)
 • Ägarförbindelse (Inkråm)
 • Förvärv genom riktad emisson
 • Förslag till beslut om riktad emission
 • Letter of Intent
 • Företagsundersökning (Due diligence)
 • Agenda för tillträdessammanträde (Aktier)
 • Agenda för tillträdessammanträde (Inkråm)
 • Protokoll (extra bolagsstämma)
 • Protokoll (konstituerande styrelsemöte)
 • Disclosure letter
 • Generalfullmakt
 • Fullmakt (Företagsöverlåtelse)
 • Optionsavtal (Köpoption, aktier)
 • Optionsavtal (Säljoption, aktier)
 • Depositionsavtal (Del av köpeskilling)
 • Pantavtal (Aktier)
 • Sekretessavtal (Företagsförvärv)

Delägaravtal och bolagshandlingar

 • Aktieägaravtal (50/50, fysiska presoner)
 • Aktieägaravtal (50/50, företag)
 • Aktieägaravtal (Flerpartsavtal, fysiska personer)
 • Aktieägaravtal (Flerpartsavtal, företag)
 • Aktieägaravtal (Flerpartsavtal, investeringsavtal)
 • Depositionsavtal (Aktier)
 • Pantavtal (Aktier)
 • Ägarförbindelse (Aktieägaravtal)
 • Bolagsordning
 • Protokoll (extra bolagsstämma)
 • Protokoll (konstituerande styrelsemöte)
 • Förslag till beslut om riktad emission
 • Aktieägartillskott
 • Handelsbolagsavtal
 • Kommanditbolagsavtal

Anställningsavtal

 • Anställningsavtal (VD)
 • Anställningsavtal (Tjänsteman vid företag med kollektivavtal)
 • Anställningsavtal (Tjänsteman vid företag utan kollektivavtal)
 • Anställningsavtal (Arbetare med kollektivavtal)
 • Anställningsavtal (Arbetare utan kollektivavtal)
 • Information om anställningsvillkor, företag med kollektivavtal
 • Information om anställningsvillkor, företag utan kollektivavtal
 • Sekretessförbindelse (Anställd)
 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (Med kollektivavtal)
 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (Utan kollektivavtal)

Distributionsavtal

 • Agentavtal
 • Återförsäljaravtal
 • Franchiseavtal
 • Kommissionsavtal (2009 års kommissionslag)

Konsult-, uppdrags- och sponsoravtal

 • Konsultavtal (löpande uppdrag)
 • Konsultavtal (Resultatinriktat uppdrag)
 • IT-konsultavtal (Löpande uppdrag)
 • IT-konsultavtal (Resultatinriktat uppdrag)
 • Uppdragsavtal (Löpande uppdrag)
 • Uppdragsavtal (Resultatinriktat uppdrag)
 • Sekretessförbindelse (Anlitat konsultföretag)
 • Sekretessförbindelse (Anställd hos anlitad konsult)
 • Sponsoravtal

Licensavtal

 • Licensavtal (Know-how och varumärke)
 • Licensavtal (Patent, know-how och varumärke)
 • Licensavtal (Programvara)
 • Optionsavtal (Licens)
 • Ägarförbindelse (Licens)
 • Sekretessavtal (Förhandling om licens)
 • Sekretessförbindelse (Licenstagare)

Kreditavtal och reverser

 • Kreditavtal
 • Revers (enkelt skuldebrev)
 • Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier

 • Borgensförbindelse (en borgensman)
 • Borgensförbindelse (flera borgensmän, begränsat ansvar)
 • Borgensförbindelse (flera borgensmän, solidariskt ansvar)
 • Förskottsgaranti (bankgaranti)
 • Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)
 • Stödbrev (från moderbolag)

Pant- och depositionsavtal

 • Pantavtal (aktier)
 • Pantavtal (företagsinteckningar)
 • Pantavtal (fastighetsinteckningar)
 • Depositionsavtal (aktier)
 • Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Letter of intent och optionsavtal

 • Letter of intent
 • Optionsavtal (köpoption aktier)
 • Optionsavtal (säljoption aktier)
 • Optionsavtal (Licens)

Sekretess och konkurrensförbud

 • Sekretessavtal (ömsesidigt)
 • Sekretessavtal (företagsförvärv)
 • Sekretessavtal (förhandling om licens)
 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (med kollektivavtal)
 • Konkurrens- och sekretessförbindelse (utan kollektivavtal)
 • Sekretessförbindelse (licenstagare)
 • Sekretessförbindelse (anställd)
 • Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)
 • Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultföretag)

Förlikningsavtal

 • Förlikningsavtal (avtalstvist, fel i köpt egendom)
 • Förlikningsavtal (avtalstvist, förlikning vid domstol)

Standardklausuler

 • Ingress (preamble, recitals)
 • Definitioner (definitions)
 • Avtalstid (duration, term, termination)
 • Förtida upphörande (premature termination, earlier termination)
 • Force majeure, befrielsgrunder (force majeur, grounds for relief)
 • Ändrade förhållanden (changes in circumstances, hardship)
 • Vite (penalty, liquidated damages)
 • Reklamation och preskription (notice of claim and time limit)
 • Överlåtelse av avtalet (assignment of the agreement)
 • Underleverantörer, underagenter (subcontracting, subagents)
 • Värdering (valuation)
 • Lojalitet (loyalty)
 • Etik (ethics)
 • Sekretess (secrecy, confidentiality)
 • Konkurrensförbud (non-competition)
 • Rekryteringsförbud (prohibition against recruitment)
 • Rangordning (order of precedence)
 • Meddelande och språk (notices and languages)
 • Ändringar (amendments)
 • Fullständig reglering (entire agreement)
 • Partiell ogiltighet (severability)
 • Passivitet (non-waiver)
 • Rubriker (headings)
 • Äganderättsförbehåll (retention of title)
 • Tillämplig lag (governing law)
 • Avslutning (conclusion)
Logga in

Delarna Distributionsavtal och Licensavtal ur Kontraktshandboken.se finns i tryckt version från 2023.

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.