Handbok och Avtalsmallar

Handbok och Avtalsmallar

Logga in

Handboken

Innehållsförteckning

Allmän del

Avtal och avtalsförhandlingar

 • Avtalets tillkomst
 • Avtalsförhandlingen
 • Avtalets innehåll och tolkning
 • Implementering av avtalets bestämmelser
 • Avveckling av avtal
 • Justering av avtal
 • Avtals ogiltighet m.m.
Avtalsskrivning i praktiken
 • Användning av avtalsmallar
 • Checklista vid avtalsskrivning
 • Regler för offentlig upphandling
 • Olika upphandlingsformer
 • Tröskelvärden
 • Särskilt om annonsering
 • Anbudsförfarandet
 • Upphandling under tröskelvärdena
 • Upphandling över tröskelvärdena
 • Överprövning och tillsyn
 • Offentlighet och sekretess
 • Information om upphandling
 • Olika bolagsformar
 • Aktiebolagslagen och bolagsordningen
 • Bolagets aktier och aktiekapital
 • Bolagets ledning
 • Delägarna och bolaget
 • Koncerner
 • Ansvarsbestämmelser
 • Redovisning och revision
 • Bolagsverket
 • Likvidation, upplösning m.m.
 • Marknadsekonomiska principer
 • Regler till skydd för konsumenter
 • Marknadsföringslagen
 • Konsumentskydd i annan lagstiftning
 • Farliga och otjänliga produkter
 • Otillbörlig konkurrens mellan företag m.m.
 • Otillbörlig konkurrens enligt marknadsföringslagen
 • Brottsbalken (mutor m.m.)
 • Annan lagstiftning
 • Immateriella tillgångar – översikt
 • Patent
 • Varumärken
 • Företagsnamn
 • Mönster
 • Upphovsrätt
 • Know-how
 • Domännamn

Frågor och svar

 • Fel i levererad maskin
 • Skiljeklausul

Speciell avtalsdel

Avtal om köp av produkter

 • Avtal utanför konsumentområdet
 • Avtal med konsumenter
 • Internationella köp
 • Standardavtal
 • Offertarbete
 • Finansiering
 • Betalning och säkerheter
 • Leveransklausuler
 • Förteckning över standardavtal
 • 1. Inledning
 • 2. Leveransobjektet
 • 3. Dokumentation och upphovsrätt
 • 4. Inspektion och leveransprov
 • 5. Pris
 • 6. Betalning
 • 7. Leveransklausuler och leveranstid
 • 8. Leveransförsening
 • 9. Felansvar och produktansvar
 • 10. Ansvarsbegränsning
 • 11. Ikraftträdande
 • Leverans/anläggningsleverans
 • Köparens förberedande arbete
 • Lagändringar
 • Ändringar och tillägg
 • Uppskjutet genomförande (“suspension”)
 • Övertagande
 • Ansvar för skada på avtalsobjektet och skada på annan egendom
 • Patentintrång m.m.
 • Inkomstbeskattning
 1. Allmänt om standardklausuler
 2. Avtalets inledning
 3. Avtalstid, villkor och upphörande
 4. Force majeure och ändrade förhållanden
 5. Påföljder och kontraktsbrott
 6. Reklamation, preskription
 7. Partsbyte, kontraktsmedhjälpare
 8. Tillämplig lag, tvister
 9. Äganderättsförbehåll (retention of title)
 10. Ordningsföreskrifter (Meddelanden m.m.)
 • Allmänt
 • Förvärvsprocessen
 • Aktieköp
 • Köp av rörelse “inkråm”
 • Riktad emission
 • Avtalsförhandlingen
 • Konkurrensrätt
 • Köparens checklista (aktieköp)
 • Säljarens checklista (försäljning av aktier)
 • Distributionsformer
 • Agentavtal
 • Återförsäljaravtal
 • Kommissionsavtal
 • Franchiseavtal
 • Hantering av personal och personalfrågor
 • Grunddragen i arbetsrätten
 • Avtalet och avtalsförhandlingen
 • Förhandling med företagsledande chef
 • Arbetsgivarens checklista vid anställning av högre chefer
 • Uppdraget
 • Avtalet och avtalsförhandlingen
 • Uppdragsgivarens checklista
Delägaravtal (bolagsavtal)
 • Allmänt om aktieägaravtal
 • Förhandling av ett aktieägaravtal
 • Checklista för aktieägaravtal
 • Avtal för handels- och kommanditbolag
 • Lagen om företagshemligheter
 • Sekretessförbindelser och sekretessklausuler
 • Utformning av sekretessåtaganden
 • Påföljder vid brott mot sekretessåtaganden
 • Jämkning av oskäliga sekretessbestämmelser
 • Allmänt om konkurrensklausuler och liknande bestämmelser
 • Konkurrenslagen
 • Avtalslagens oskälighetsregel
 • Anställningsavtal
 • Kollektivavtal
 • Utformning av konkurrensklausuler
Logga in

Kontraktshandboken är framtagen av Deal affärsjuridik AB och tillhandahålls i samarbete med Jure AB.